ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ขั้นตอนการแจ้งอุบัติเหตุและขอรับสินไหมประกันภัยความเสียหายจากอุปกรณ์แก๊สของ ENERGY REFORM
1. แจ้งรายละเอียดการเกิดเหตุ สถานที่ หรืออู่ที่เก็บรถ
2. นัดหมายตรวจสอบสาเหตุความเสียหาย และคุมราคาซ่อม
3. บริษัทจะแจ้งความคุ้มครองและหรือราคาประเมินค่าซ่อมให้ท่านทราบ
4. ให้อู่ออกใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน ตามจำนวนที่บริษัทคุ้มครองและคุมราคา
5. ให้ท่านส่งเอกสารประกอบการรับสินไหม วางเบิกกับบริษัท
6. บริษัทจะจ่ายค่าซ่อมตามตกลงกันภายใน 15 วัน นับจากได้รับเอกสารครบถ้วน
เอกสารประกอบการขอรับสินไหม
1. สำเนาใบรับประกัน
2. เอกสารการคุมราคาค่าซ่อมของบริษัท และใบเสร็จค่าซ่อม
3. บัตรประชาชนเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชน กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีโอนเงิน)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งสินไหมอุปกรณ์แก๊ส เพื่อส่งกลับมายัง ClaimMotor@falconinsurance.co.th
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 676 9800