ประกันภัยจักรยาน iBike

Start390฿per year
คุ้มครองสูงสุดตามทุนประกัน

Product Hilight

เบี้ยเริ่มต้นเพียง 390 บาท/ปี
เลือกคุ้มครองได้ทั้งจักรยาน และคนปั่น
ครอบคลุมทั้งค่ารักษาและชดเชยรายได้

Coverage Plan

Conditions

 1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 15 – 60 ปีบริบูรณ์ และมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ ดารา-นักแสดง ข้าราชการตำรวจ ทหาร นักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. ฯลฯ นักกีฬาอาชีพ นักแสดงผาดโผน เช่น สตั๊นแมน นักกายกรรม อาชีพประมง เช่น ลูกเรือ ตังเก คนงานเหมืองแร่ พนักงานก่อสร้าง พนักงานเช็ดกระจก จักรยานยนต์รับจ้าง หรือผู้ที่มีลักษณะงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง นายหน้า ตัวแทน นักข่าวและช่างภาพทำข่าว คนขับรถบรรทุก
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ ดารา-นักแสดง ข้าราชการตำรวจ ทหาร นักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. ฯลฯ นักกีฬาอาชีพ นักแสดงผาดโผน เช่น สตั๊นแมน นักกายกรรม อาชีพประมง เช่น ลูกเรือ ตังเก คนงานเหมืองแร่ พนักงานก่อสร้าง พนักงานเช็ดกระจก จักรยานยนต์รับจ้าง หรือผู้ที่มีลักษณะงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง นายหน้า ตัวแทน นักข่าวและช่างภาพทำข่าว คนขับรถบรรทุก
 4. รถจักรยานจะต้องมีราคาระหว่าง 10,000 – 500,000 บาท โดยทุนประกันตามแผนที่เลือกต้องไม่สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของจักรยาน ณ วันที่ทำประกันภัย
 5. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องแสดงรูปถ่ายของจักรยานคันที่เอาประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอเอาประกันภัย
 6. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยจักรยานผาดโผน (Bicycle Motocross – BMX) จักรยานปั่นหลายคน (Tandem) จักรยานล้อเดียว (Unicycle) และจักรยานดาวน์ฮิลล์ (Downhill)
 7. ความสูญเสียหรือความเสียหายสิ้นเชิง หมายถึงความเสียหายทางกายภาพต่อรถจักรยานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถจักรยานในขณะเกิดความเสียหาย
 8. ภายใต้ความคุ้มครองเสริมข้อ 2 – 4 หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั่วไป ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดขณะขับขี่รถจักรยาน บริษัทจะจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับความคุ้มครองดังต่อไปนี้
  • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป ทุนประกันภัย 10,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป ทุนประกันภัย 5,000 บาท
  • เงินชดเชยรายได้กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป (สูงสุด 30 วันต่อปี) ทุนประกันภัย 300 บาทต่อวัน

Exclusions

 1. ความเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจลาจล การนัดหยุดงาน
 2. การใช้รถจักรยานนอกอาณาเขตประเทศไทย
 3. การใช้รถจักรยานในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น เพื่อไปลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติดย์ เป็นต้น

Remarks

 1. รับประกันภัยโดย บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้

Other Products

แฮปปี้ 4 ขา
 • Start2,800฿per year
 • Maximum Coverage30,000฿
ประกันภัยจักรยาน iBike
 • Start390฿per year
 • Maximum Coverageตามทุนประกัน
Special Coverage
เบี้ยเริ่มต้นเพียง 390 บาท/ปี
เลือกคุ้มครองได้ทั้งจักรยาน และคนปั่น
ครอบคลุมทั้งค่ารักษาและชดเชยรายได้
Drone Insurance
 • Start860฿per year
 • Maximum Coverage1,000,000฿