Smart Motor

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่เข้าใจคนใช้รถน้อย ประหยัดกว่าประกันชั้น 1 ทั่วไป 20-30%
(คำนวณจากรถโตโยต้า ปี 2020 ทุนประกัน 420,000 บาท อัตราการวิ่งเฉลี่ย 10,000 กิโลเมตรต่อปี)


Product Hilight

ไม่ต้องจ่ายเบี้ยก้อนโต คิดค่าเบี้ยตามระยะทาง
ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ตรวจสอบจำนวนระยะทางที่ขับ พร้อมประเมินค่าใช้จ่ายได้ตลอดเวลา ผ่าน Line@
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง น้ำมันหมด เครื่องดับ รถลากจูง
สามารถเลือกได้ทั้งซ่อมศูนย์และซ่อมอู่

Coverage Plan

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) อายุรถยนต์ไม่เกิน 7 ปี สำหรับการซ่อมศูนย์ (Dealer Garage) และ อายุรถยนต์ไม่เกิน 10 ปี สำหรับการซ่อมอู่ (Garage)
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันภัยรถสปอร์ต รถดัดแปลง รถตกแต่งพิเศษ และรถยนต์สมรรถนะสูง (Super Car) ซึ่งทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
 3. เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเบี้ยประกันภัย แต่ยังไม่มีการตรวจสภาพรถยนต์จะมีผลคุ้มครองรถยนต์คันเอาประกันภัยเฉพาะกรณีชนกับยานพาหนะทางบก และผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัทฯ ออกตรวจสอบในที่เกิดเหตุทันที ทั้งนี้เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสภาพรถยนต์และผ่านการพิจารณารับประกันภัยแล้ว จะให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 4. กรณีตรวจสภาพรถคันที่เอาประกันภัยไม่ผ่าน และไม่มีอุบัติเหตุจากการชนกับยานพาหนะทางบกเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์ รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. ผู้เอาประกันภัยต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์ Smart Motor และทำการลงทะเบียนเปิดใช้งาน (Activate) ผ่าน Line @SmartMotor  ภายใน 7 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
  • หากเกิน 7 วันแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ Smart Motor บริษัทฯ จะคิดเบี้ยประกันภัยตั้งแต่วันแรกที่เริ่มคุ้มครอง โดยคำนวณดังนี้ “เบี้ยประกันภัยต่อวัน สำหรับวันที่ยังไม่ได้ติดอุปกรณ์เฉพาะ = 55 กิโลเมตร x เบี้ยประกันภัยต่อ 1 กิโลเมตร” ( 55 กิโลเมตร คำนวณมาจากคนใช้รถยนต์เฉลี่ย 20,000 กิโลเมตร/ปี ฉะนั้นต่อวัน จะใช้ 20,000/365 วัน จะได้ประมาณ 55 กิโลเมตรต่อวัน)
  • เมื่อกรมธรรม์สิ้นผลบังคับหรือไม่มีการต่ออายุกรมธรรม์นี้ ให้ผู้เอาประกันภัยส่งคืนชุดอุปกรณ์ Smart Motor ให้กับบริษัทฯ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันภายใน 15 วันนับจากวันที่กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ
 6. ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลของผู้เอาประกันภัยต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจ ผู้เอาประกันภัยตอบคำถามข้างต้นตามความเป็นจริงทุกข้อ หากผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี้ตกเป็นโมฆียะซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865

ข้อยกเว้นสำคัญ

 1. ภัยก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจราจล การนัดหยุดงาน
 2. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของเครื่องยนต์
 3. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิ์ตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
 4. การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย
 5. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย
 6. ความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยที่ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์เฉพาะไม่ได้ติดตั้งอยู่กับรถยนต์ขณะเกิดอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

 1. รับประกันภัยโดยบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้

การคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ Smart Motor

ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 1. ค่าเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน ผู้เอาประกันภัยชำระเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มทำประกันภัยสำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี โดยจำนวนที่ต้องชำระจะขึ้นอยู่กับทุนประกันภัย และรายละเอียดรุ่นรถที่เลือก
 2. ค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือน ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยในแต่ละเดือนตามระยะทางที่ได้ขับขี่จริงในเดือนนั้นๆ ซึ่งจะมีการกำหนดจำนวนเงินต่อ 1 กิโลเมตรเอาไว้ ตามทุนประกันภัย และ รายละเอียดรุ่นรถที่เลือก เช่น รถยนต์รุ่น A คิดกิโลเมตรละ 1 บาท เดือนมกราคมใช้รถยนต์ไปทั้งหมด 500 กิโลเมตร เท่ากับผู้เอาประกันภัยต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยของเดือนมกราคมเป็นจำนวน 500 บาท เป็นต้น ทั้งนี้ระบบจะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติ ส่งให้ท่านผ่าน Line @SmartMotor ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ กับบริษัทฯ ตามรอบ โดยสามารถเลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง
 3. การต่ออายุกรมธรรม์ประกันรถยนต์ Smart Motor ท่านจะได้รับใบเตือนต่ออายุล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์หมดอายุ


รู้จัก Smart Motor

 

วิธีการใช้งาน Smart Motor

Other Products

ประกันรถยนต์ชั้น 2+
 • Start5,800฿per year
 • Maximum Coverageตามทุนประกันภัย
Special Coverage
ค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถสูงสุด 2,000 บาท
เงินชดเชยรายได้กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม. เช่น น้ำมันหมด เครื่องดับ รถลากจูง
Smart Motor
Special Coverage
ไม่ต้องจ่ายเบี้ยก้อนโต คิดค่าเบี้ยตามระยะทาง
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง น้ำมันหมด เครื่องดับ รถลากจูง