ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ขั้นตอนการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ - มอเตอร์ไซค์
โทรแจ้งเหตุที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ 24 ชม. โทร. 02 037 9955 พร้อมแจ้งข้อมูลรายละเอียดกรมธรรม์ อาทิ เลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย ทะเบียนรถ เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบกรมธรรม์

วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อรถยนต์ของท่านประสบอุบัติเหตุ กรุณาติดต่อศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ 24 ชม. โทร. 02 037 9955 พร้อมแจ้งข้อมูลเพื่อความรวดเร็วในการบริการ

1. ยี่ห้อ/ทะเบียนรถ/สีรถ

2. หมายเลขกรมธรรม์/ชื่อผู้เอาประกันภัย
3. ชื่อผู้ขับขี่ขณะเกิดอุบัติเหตุ
4. ลักษณะการเกิดเหตุ
5. ยี่ห้อ/ทะเบียนรถคู่กรณี (ถ้ามี)
6. สถานที่เกิดอุบัติเหตุ ชื่อถนน ซอย และสถานที่ใกล้เคียงที่สังเกตุเห็นชัด
7. ถ้ามีการเคลื่อนย้ายจุดนัดหมาย โปรดแจ้งให้บริษัททราบ
8. ห้ามบันทึกการยอมรับผิดให้บุคคลใด เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจากบริษัท
9. ถ้าถูกรถยนต์คันอื่นชนแล้วหนี ให้จดทะเบียน ยี่ห้อ สีรถ หรือถ่ายภาพ ไว้เป็นหลักฐาน

กรณีรถยนต์ท่านเสียหายเล็กน้อยและไม่มีคู่กรณี ท่านสามารถติดต่อเข้าซ่อมได้ที่อู่ในเครือตามรายชื่ออู่ที่ปรากฏ
ขั้นตอนนำรถเข้าซ่อมอู่ในสัญญา
1. ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่ออู่ในสัญญาจากเว็บไซต์ของบริษัท หรือสอบถามรายชื่ออู่ในสัญญาจากบริษัทโดยตรง
2. กรณีท่านมีใบหลักฐานรายการความเสียหายแล้ว ให้นำเอกสารนั้นไปติดต่อกับอู่ในสัญญาเพื่อนัดซ่อมรถยนต์ได้ทันที ทางอู่จะประสานการซ่อมกับบริษัทโดยตรง
3. กรณีท่านยังไม่มีหลักฐานรายการความเสียหาย หรือยังไม่ได้แจ้งอุบัติเหตุ ให้ผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุนำรถยนต์พร้อมใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไปติดต่อที่อู่ ทางอู่จะดำเนินการประสานงานซ่อมกับบริษัท หรือนัดหมายพนักงานบริษัทมาดำเนินการตรวจสอบความเสียหายและสั่งซ่อม
4. เมื่อรถยนต์ซ่อมเสร็จแล้ว ท่านตรวจสอบความเรียบร้อยการซ่อม และเซ็นต์รับรองการซ่อมรถยนต์ให้อู่ ทางอู่จะเป็นผู้ติดต่อค่าซ่อมกับบริษัทโดยตรง
ขั้นตอนนำรถเข้าซ่อมอู่นอกสัญญา
1. แจ้งความประสงค์ให้บริษัททราบ โดยแจ้งข้อมูลเลขเคลม ชื่ออู่ และรถยนต์ที่จะเข้าซ่อม 
2. นำรถยนต์และใบหลักฐานความเสียหายของบริษัทไปติดต่ออู่นั้น เพื่อทำใบเสนอราคาค่าซ่อม
3. เมื่อได้รับใบเสนอราคาแล้ว กรุณาติดต่อบริษัทพร้อมจัดส่งใบเสนอราคา
4. บริษัทจะนัดหมายตรวจสอบความเสียหายและคุมราคาซ่อม 

5. บริษัทจะแจ้งราคาประเมินค่าซ่อมให้ท่านทราบ
6. เมื่ออู่ทำการซ่อม จะต้องถ่ายภาพขณะซ่อม ภาพอะไหล่ที่เปลี่ยน และภาพรถยนต์ซ่อมเสร็จ
7. ให้อู่ออกใบแจ้งหนี้ และหรือใบเสร็จรับเงิน ตามจำนวนที่บริษัทประเมินราคา
8. ให้ท่านส่งใบแจ้งหนี้ และหรือใบเสร็จรับเงิน หลักฐานความเสียหายของบริษัท ภาพถ่ายวางเบิกกับบริษัท
9. บริษัทจะจ่ายค่าซ่อมตามตกลงกันภายใน 15 วัน นับจากได้รับเอกสารครบถ้วน
ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม
เอกสารที่จะต้องจัดเตรียม

1. กรณีค่าซ่อมรถยนต์หรือทรัพย์สิน
     a. สำเนาทะเบียนรถ หรือสำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินนั้น
     b. บัตรประชาชนเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     c. ใบหลักฐานการตกลงค่าเสียหายของบริษัท
     d. ภาพถ่ายการซ่อม และหรือใบเสร็จรับเงิน
     e. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชน กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน 
     f. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีโอนเงิน)

2. กรณีค่ารักษาพยาบาล 
     a. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาฉบับจริง
     b. ใบรับรองแพทย์
     c. หลักฐานการตกลงค่าสินไหม
     d. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     e. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชน กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน 
     f. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีโอนเงิน)

3. กรณีเสียชีวิต
     a. สำเนาใบมรณะบัตร
     b. บันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
     c. บันทึกการตกลงค่าเสียหาย
     d. บันทึกทายาทโดยธรรมผู้รับผลประโยชน์ และหนังสือสละสิทธิ์ของทายาทอื่นๆ(ถ้ามี)
     e. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาของทายาทโดยธรรมทุกคน

โปรดติดต่อบริษัทพร้อมเอกสารตามระบุ เพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทนตามที่บริษัทตกลง โดยบริษัทจะดำเนินการ
จ่ายค่าสินไหมให้ท่านภายใน 15 วัน หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Claim Service โทร. 02 037 9977