ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล (กรณีสำรองจ่าย) สำหรับบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ส่งหลักฐานหรือเอกสารการเรียกร้องค่าทดแทนที่บริษัทต้องการให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของตนเองภายใน 7 วัน
นับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือวันที่ได้รับการรักษาพยาบาลโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ซึ่งได้แก่
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. ใบรายงานจากสัตวแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
4. ซากหรือรูปภาพของซากสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิต
5. หลักฐานการชันสูตร (ถ้ามี)
การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
ส่งหลักฐานหรือเอกสารการเรียกร้องค่าทดแทนที่บริษัทต้องการให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของตนเองภายใน 7 วัน
นับจากวันที่เกิดการสูญหาย ซึ่งได้แก่

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าแทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
การเรียกร้องผลประโยชน์ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
เอกสารที่จะต้องจัดเตรียม
1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียหรือเสียหาย

ระยะเวลาในการพิจารณาของบริษัท
1. บริษัทจะจ่ายเงินให้ตามเงื่อนไขความคุ้มครองแต่ละสัญญาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัท ได้รับเอกสารประกอบ การพิจารณาครบถ้วน
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัย บริษัทจะขยายเวลาในการพิจารณาออกเป็น 90 วัน โดยภาระในการพิสูจน์ว่าการเรียกร้อง เพื่อให้บริษัทชดใช้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องให้ข้อเท็จจริง และให้ความสะดวกแก่บริษัทตามสมควร