ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
กรณีการเข้ารับบริการทันตกรรมคลินิกในเครือข่าย
สามารถเข้าใช้บริการผ่านคลินิกทันตกรรม หรือโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานในเครือข่ายภายใต้กรมธรรม์รับบริการติดต่อนัดหมายกับทันตแพทย์ของคลินิก หรือโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้เครือข่าย ตามความต้องการของท่าน พร้อมบริการแจ้งยืนยันการนัดหมายผ่าน SMS ผู้เอาประกันสามารถแสดงบัตร iDentalVIP Care Card พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ณ สถานบริการ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ค่ารักษาพยาบาล ตามสิทธิประโยชน์ที่ระบุภายใต้กรมธรรม์

กรณีการเข้ารับบริการทันตกรรมคลินิกนอกเครือข่าย
ในกรณีนี้ผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้อง สำรองจ่ายสินไหมค่าทันตกรรมบริการก่อน และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกร้องสินไหม ตามเงื่อนไขความความคุ้มครองมาที่บริษัทฯ โดยตรง ซึ่งเอกสารที่ใช้มีดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

2. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
3. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับความคุ้มครอง รับรองสำเนาถูกต้อง
5. สำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร ที่มีชื่อผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นเจ้าของบัญชีรับรองสำเนาถูกต้อง
6. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การบริการสินไหม
การขอรับบริการสินไหมฯ
1. ในกรณีฉุกเฉินผู้ถือกรมธรรม์สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในเครือข่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือติดต่อสอบถามราย ละเอียดได้ที่โทร. 02 660 1206 ตลอด 24 ชั่วโมง
2. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์โทร. 02 676 9999
    ในเวลาทำการ 
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์เวลา 8.30 - 18.00 น.

3. ติดต่อด้วยตนเอง

การยื่นหลักฐานการเรียกร้องฯ กรณีสำรองจ่าย
1. ยื่นเอกสาร ณ.สำนักงานของ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาในการพิจารณาของบริษัท
1. บริษัทจะจ่ายเงินให้ตามเงื่อนไขความคุ้มครองแต่ละสัญญาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัท ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัย บริษัทจะขยายเวลาในการพิจารณาออกเป็น 90 วัน โดยภาระในการพิสูจน์ว่าการเรียกร้อง เพื่อให้บริษัทชดใช้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติม
ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องให้ข้อเท็จจริง และให้ความสะดวกแก่บริษัทตามสมควร