ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
กรณีเข้ารับบริการในคลินิกหรือโรงพยาบาลในเครือข่าย
กรณีผู้เอาประกัน เข้ารับบริการในคลินิกหรือโรงพยาบาลในเครือข่าย ผู้เอาประกันสามารถแสดงบัตร PA. VIP Care Card พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เว้นแต่ในกรณีที่อุบัติเหตุไม่ชัดเจนและค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินที่มีตามกรมธรรม์ ผู้เอาประกันต้องชำระส่วนต่างที่จุดชำระเงิน

การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล(กรณีสำรองจ่าย) และชดเชยรายได้
ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิค

• กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
• ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
• ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย 
ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่น แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือ สวัสดิการอื่นใด หรือจากประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัท
• สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับความคุ้มครอง รับรองสำเนาถูกต้อง
• สำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร ที่มีชื่อผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นเจ้าของบัญชี รับรองสำเนาถูกต้อง
• เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาสินไหม เช่น ประวัติการรักษา กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

การเรียกร้องสินไหมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
• กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
• ใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต)
• หนังสือรับรองการตาย
• สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน รับรองสำเนาถูกต้อง
• สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี รับรองสำเนาถูกต้อง
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย รับรองสำเนาถูกต้อง
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์รับรองสำเนาถูกต้อง
• เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผลประโยชน์จะต้องส่งหลักฐานฉบับจริงทั้งหมดมาที่ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด ภายใน 30 วัน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

การเรียกร้องสินไหมกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
• กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
• ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
• สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับความคุ้มครองรับรองสำเนาถูกต้อง
• เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาสินไหม เช่น ประวัติการรักษา กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน เอกสารผู้ทุพพลภาพออกโดยหน่วยงานราชการ ฯลฯ

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ

การบริการสินไหม
การขอรับบริการสินไหมฯ
1. ในกรณีฉุกเฉินผู้ถือกรมธรรม์สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในเครือข่ายตามที่ระบุไว้ในสัญญา
   หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 02 660 1206 ตลอด 24 ชั่วโมง
2. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์โทร. 02 676 9999 ในเวลาทำการ
   ทุกวันจันทร์ – ศุกร์เวลา 8.30 - 18.00 น.
3. ติดต่อด้วยตนเอง

การยื่นหลักฐานการเรียกร้องฯ กรณีสำรองจ่าย
1. ยื่นเอกสาร ณ.สำนักงานของ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง สำนักงานของ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาในการพิจารณาของบริษัท
1. บริษัทจะจ่ายเงินให้ตามเงื่อนไขความคุ้มครองแต่ละสัญญาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัท ได้รับเอกสารประกอบ
   การพิจารณาครบถ้วน
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัย บริษัทจะขยายเวลาในการพิจารณาออกเป็น 90 วัน โดยภาระในการพิสูจน์ว่าการเรียกร้อง
   เพื่อให้บริษัทชดใช้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติม
   ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องให้ข้อเท็จจริง และให้ความสะดวกแก่บริษัทตามสมควร