ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ขั้นตอนการแจ้งอุบัติเหตุสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้และเครื่องใช้ไฟฟ้า
สำหรับ
1. ผู้เอาประกันภัยจะแจ้งเคลมผ่านตัวแทน,ศูนย์ซ่อม หรือคู่สัญญา หรือ 
2. ตัวแทน,ศูนย์ซ่อม หรือคู่สัญญา ตรวจสอบเบื้องต้น และส่งข้อมูลดังกล่าวให้ทางบริษัท

การตรวจสอบข้อมูลแสดงการแจ้งเคลม ประกอบด้วย
1. ชื่อผู้เอาประกันภัย / เลขที่กรมธรรม์ / เลขที่ Certificate
2. ประเภทสินค้า / ชื่อ / รุ่น / หมายเลขเครื่อง / ราคาสินค้าที่ซื้อ
3. วันที่ซื้อสินค้า / ช่วงความคุ้มครอง / วงเงินคงเหลือ
4. วันที่แจ้งซ่อม / อาการเสีย / รายการอะไหล่ / ราคาประเมินค่าซ่อม /ชื่อผู้แจ้ง,เบอร์ติดต่อ
5. ใบเสนอราคา / รูปถ่ายความเสียหาย
6. กรณี ไฟไหม้/โจรกรรม บันทึกประจำวัน , รูปถ่ายสถานที่เกิดเหตุ, รูปถ่ายความเสียหาย หรือร่องรอยความเสียหาย
7. ข้อมูลอื่นๆที่สามารถแจ้งเบื้องต้นได้

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม
เอกสารที่จะต้องจัดเตรียม
กรมธรรม์ประกันภัยการขยายระยะเวลารับประกันสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีใบรับประกัน (Extended Warranty)


กรณีเสียหายบางส่วนและสามารถซ่อมได้
- ใบประเมินงานซ่อม หรือ ใบเสนอราคา
- สำเนาสัญญาบริการ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาบัตรประชาชนของลูกค้า (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาบัตรรับประกันผู้ผลิต (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

กรณีเสียหายสิ้นเชิง
- สัญญาบริการ สัญญารับรองรับประกัน, หรือ ใบ Certificate
- สำเนาบัตรประชาชนของลูกค้า (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- บัตรรับประกันผู้ผลิต
- ใบแสดงความเห็นจากช่างของศูนย์รับซ่อมซึ่งระบุชัดเจนว่าไม่สามารถซ่อมได้ และ/หรือ ใบแสดงราคาค่าซ่อมที่ประเมินราคาค่าซ่อมเกินกว่าวงเงินค่าสินค้าที่กำหนดไว้ตามสัญญา
- ซากสินค้า และ/หรือ รูปถ่าย
- บันทึกประจำวัน (กรณีเความเสียหายไฟไหม้,การโจรกรรมโดยปรากฎร่องรอยงัดแงะ)
- รูปถ่ายสถานที่เกิดเหตุ (กรณีเความเสียหายไฟไหม้,การโจรกรรมโดยปรากฎร่องรอยงัดแงะ)
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)


เมื่อได้รับเอกสารข้อมูลครบถ้วนแล้ว บริษัทจะพิจารณาค่าสินไหมและแจ้งผลให้ทราบภายใน 3 วันทำการ และเมื่อได้รับหนังสือตกลง บริษัทจะทำจ่ายภายใน 15 วัน