ขั้นตอนการแจ้งอุบัติเหตุสำหรับสินไหมอื่นๆ
1. การแจ้งเหตุเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม 
    a. ให้ติดต่อตามช่องทาง :
        - ทางโทรศัพท์ 02 676 9800 
        - อีเมล fcicustomerservice@falconinsurance.co.th 
        - Line id : @FalconClaim
        - ส่งเอกสารมายังบริษัท
    b. ติดต่อผ่านโบรกเกอร์ของท่าน

2. บริษัทจะตรวจสอบข้อมูลการรับประกัน และพิจารณาว่าจะต้องเข้าสำรวจภัยหรือไม่ โดยจะประสานงานแจ้งให้ท่านทราบภายใน 3 วันนับจากได้ข้อมูลการแจ้งเหตุ
3. การพิจารณาค่าสินไหม เมื่อได้รับเอกสารและข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว บริษัทจะพิจารณาประเมินค่าสินไหมภายใน 15 วัน ยกเว้นการพิจารณาค่าสินไหมนั้นมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีปริมาณเอกสารประกอบเป็นจำนวนมาก หรือค่าสินไหมที่เรียกร้องมีมูลค่าสูงเกิน 10 ล้านบาท จะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 30 วัน
4. บริษัทจะแจ้งผลสรุปประเมินค่าสินไหมให้ท่านทราบ และแนบหนังสือตกลงให้ผู้เอาประกันภัยลงนาม
5. กรณีการเกิดเหตุนั้นไม่อยู่ในความคุ้มครอง บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบภายใน 15 วันนับจากวันเข้าตรวจสอบหรือวันที่ได้ข้อมูลที่ชัดแจ้งแห่งเหตุที่ไม่คุ้มครองนั้น
6. บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับจากวันได้รับหนังสือตกลงและหลักฐานจากทางผู้เอาประกันภัย(ฉบับจริง)

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม
เอกสารที่จะต้องจัดเตรียม

ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด
1. หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย
2. บันทึกรายงานการเกิดเหตุ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย
4. รายการทรัพย์สินที่เสียหายและหรือสูญหาย
5. Bill of Quantity (BOQ)
6. เอกสารแสดงการมีอยู่ของทรัพย์สินที่เสียหายและหรือสูญหาย
7. ใบเสนอราคาค่าซ่อม หรือใบราคาสินค้า
8. ใบเสร็จรับเงิน
9. ภาพถ่ายความเสียหาย
10. บันทึกการยอมรับผิด หรือหนังสือเรียกร้อง กรณีมีผู้กระทำละเมิด
11. เอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาตามที่บริษัทร้องขอ
12. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี (ถ้ามี)

ประกันภัยความรับผิด
1. เอกสารการเรียกร้องจากผู้เสียหาย
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้เสียหาย
3. รายงานการเกิดเหตุ
4. ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม หรือเอกสารแสดงความเสียหายอื่นๆ
5. ภาพถ่ายความเสียหาย
6. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล
1. วันที่สินค้ามาถึงท่า / วันที่มาถึงคลังสินค้าของผู้เอาประกัน
2. จำนวนสินค้าที่เสียหาย
3. ภาพถ่ายสินค้าที่เสียหาย
4. ต้นฉบับกรมธรรม์
5. Original Airway Bill / B/L
6. รายงานสำรวจ ความเสียหาย หรือ หลักฐานการจดบันทึกจำนวน สภาพของที่เสียหาย Wharf survey note / ใบ DMC
7. หนังสือเรียก ร้องค่าเสียหายกับบ.ฟอลคอนฯ
8. สำเนาหนังสือ เรียกร้องบริษัทสายเรือ/สายการบิน ผู้ขน และหนังสือตอบกลับ(ถ้ามี)
9. ใบรับสินค้าเข้าคลังของผู้เอาประกัน
10. ใบขนสินค้าขาเข้า
11. ใบบันทึกอุณหภูมิ (ถ้ามี)
12. Stowage plan (ถ้ามี)
13. Tally Sheet
14. ใบตรวจรับสภาพตู้สินค้า / ภาพถ่ายตู้สินค้า / ภาพถ่ายก่อนขนขึ้น-ขนลง

ประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ
1. ภาพถ่ายความเสียหาย
2. ระบุ ประมาณ มูลค่าของสินค้าที่เสียหาย จำนวนชิ้น หรือ ราคาต่อชิ้น
3. Incident Report : บันทึกเหตุการณ์ความเสียหาย / รายงานความเสียหาย ในระหว่างขนส่ง / เล่าเหตุการณ์ โดยระบุวันเวลาที่เกิดเหตุให้ชัดเจน
4. สำเนาทะเบียนรถที่ขนสินค้า
5. ใบขับขี่ของผู้ขับรถ
6. ใบนำขนสินค้า
7. ภาพถ่ายทะเบียนรถทั้งหัวและหาง
8. Invoice
9. Packing List

โปรดติดต่อบริษัทพร้อมเอกสารตามระบุ เพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทนตามที่บริษัทตกลง โดยบริษัทจะดำเนินการ

จ่ายค่าสินไหมให้ท่านภายใน 15 วัน