ประกันรถยนต์ Smart Motor

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่เข้าใจคนใช้รถน้อย ประหยัดกว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 ทั่วไป 20-30%

คุ้มครองสูงสุดตามทุนประกันภัย

จุดเด่น

ไม่ต้องจ่ายเบี้ยก้อนโต คิดค่าเบี้ยตามระยะทาง
ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ตรวจสอบจำนวนระยะทางที่ขับ พร้อมประเมินค่าใช้จ่ายได้ตลอดเวลา ผ่าน Line@SmartMotor
สามารถเลือกได้ทั้งซ่อมศูนย์และซ่อมอู่

แผนความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) อายุรถยนต์ไม่เกิน 7 ปี สำหรับการซ่อมศูนย์ (Dealer Garage) และ อายุรถยนต์ไม่เกิน 10 ปี สำหรับการซ่อมอู่ (Garage)
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันภัยรถสปอร์ต รถดัดแปลง รถตกแต่งพิเศษ และรถยนต์สมรรถนะสูง  (Super Car) ซึ่งทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
 3. เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเบี้ยประกันภัย แต่ยังไม่มีการตรวจสภาพรถยนต์จะมีผลคุ้มครองรถยนต์คันเอาประกันภัยเฉพาะกรณีชนกับยานพาหนะทางบก และผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัทฯ ออกตรวจสอบในที่เกิดเหตุทันที ทั้งนี้เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสภาพรถยนต์และผ่านการพิจารณารับประกันภัยแล้ว จะให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 4. ผู้เอาประกันภัยต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์ Smart Motor และทำการลงทะเบียนเปิดใช้งาน (Activate) ผ่าน Line @SmartMotor  ภายใน 7 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
 5. ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลของผู้เอาประกันภัยต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจ ผู้เอาประกันภัยตอบคำถามข้างต้นตามความเป็นจริงทุกข้อ หากผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี้ตกเป็นโมฆียะซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865

ข้อยกเว้นสำคัญ

 1. ภัยก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจลาจล การนัดหยุดงาน
 2. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของเครื่องยนต์
 3. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิ์ตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
 4. การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย
 5. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย
 6. ความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยที่ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์เฉพาะไม่ได้ติดตั้งอยู่กับรถยนต์ขณะเกิดอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

 1. รับประกันภัยโดยบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้


รู้จัก Smart Motor

วิธีการใช้งาน Smart Motor


วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน Falcon CarMate

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันรถยนต์ชั้น 1 iMotor Super Deal
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น7,000฿ต่อปี
 • คุ้มครองสูงสุดตามทุนประกันภัย
ความคุ้มครองพิเศษ
ค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถสูงสุด 2,000 บาท
รับเงินชดเชยรายได้กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม. เช่น น้ำมันหมด เครื่องดับ รถลากจูง
ประกันรถยนต์ชั้น 2+
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น5,800฿ต่อปี
 • คุ้มครองสูงสุดตามทุนประกันภัย
ความคุ้มครองพิเศษ
ค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถสูงสุด 2,000 บาท
เงินชดเชยรายได้กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์
ประกันรถยนต์ชั้น 3+
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น5,000฿ต่อปี
 • คุ้มครองสูงสุดตามทุนประกันภัย