ประกันรถยนต์ Smart Motor

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่เข้าใจคนใช้รถน้อย ประหยัดกว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 ทั่วไป 20-30%
(คำนวณจากรถโตโยต้า ปี 2020 ทุนประกัน 420,000 บาท อัตราการวิ่งเฉลี่ย 10,000 กิโลเมตรต่อปี)

คุ้มครองสูงสุดตามทุนประกันภัย

จุดเด่น

ไม่ต้องจ่ายเบี้ยก้อนโต คิดค่าเบี้ยตามระยะทาง
ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
ตรวจสอบจำนวนระยะทางที่ขับ พร้อมประเมินค่าใช้จ่ายได้ตลอดเวลา ผ่าน Line@
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง น้ำมันหมด เครื่องดับ รถลากจูง
สามารถเลือกได้ทั้งซ่อมศูนย์และซ่อมอู่

แผนความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) อายุรถยนต์ไม่เกิน 7 ปี สำหรับการซ่อมศูนย์ (Dealer Garage) และ อายุรถยนต์ไม่เกิน 10 ปี สำหรับการซ่อมอู่ (Garage)
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันภัยรถสปอร์ต รถดัดแปลง รถตกแต่งพิเศษ และรถยนต์สมรรถนะสูง  (Super Car) ซึ่งทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
 3. เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเบี้ยประกันภัย แต่ยังไม่มีการตรวจสภาพรถยนต์จะมีผลคุ้มครองรถยนต์คันเอาประกันภัยเฉพาะกรณีชนกับยานพาหนะทางบก และผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัทฯ ออกตรวจสอบในที่เกิดเหตุทันที ทั้งนี้เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสภาพรถยนต์และผ่านการพิจารณารับประกันภัยแล้ว จะให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 4. กรณีตรวจสภาพรถคันที่เอาประกันภัยไม่ผ่าน และไม่มีอุบัติเหตุจากการชนกับยานพาหนะทางบกเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขกรมธรรม์ รายละเอียดเพิ่มเติม
 5. ผู้เอาประกันภัยต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์ Smart Motor และทำการลงทะเบียนเปิดใช้งาน (Activate) ผ่าน Line @SmartMotor  ภายใน 7 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
  • หากเกิน 7 วันแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ Smart Motor บริษัทฯ จะคิดเบี้ยประกันภัยตั้งแต่วันแรกที่เริ่มคุ้มครอง โดยคำนวณดังนี้ “เบี้ยประกันภัยต่อวัน สำหรับวันที่ยังไม่ได้ติดอุปกรณ์เฉพาะ = 55 กิโลเมตร x เบี้ยประกันภัยต่อ 1 กิโลเมตร” ( 55 กิโลเมตร คำนวณมาจากคนใช้รถยนต์เฉลี่ย 20,000 กิโลเมตร/ปี  ฉะนั้นต่อวัน จะใช้ 20,000/365 วัน จะได้ประมาณ 55 กิโลเมตรต่อวัน)
  • เมื่อกรมธรรม์สิ้นผลบังคับหรือไม่มีการต่ออายุกรมธรรม์นี้ ให้ผู้เอาประกันภัยส่งคืนชุดอุปกรณ์ Smart Motor ให้กับบริษัทฯ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันภายใน 15 วันนับจากวันที่กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ
 6. ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลของผู้เอาประกันภัยต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลธุรกิจ ผู้เอาประกันภัยตอบคำถามข้างต้นตามความเป็นจริงทุกข้อ หากผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จจะมีผลให้สัญญาประกันภัยนี้ตกเป็นโมฆียะซึ่งบริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865

ข้อยกเว้นสำคัญ

 1. ภัยก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การจราจล การนัดหยุดงาน
 2. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของเครื่องยนต์
 3. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิ์ตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
 4. การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย
 5. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย
 6. ความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยที่ตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์เฉพาะไม่ได้ติดตั้งอยู่กับรถยนต์ขณะเกิดอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

 1. รับประกันภัยโดยบริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้

การคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ Smart Motor

ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 1. ค่าเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน ผู้เอาประกันภัยชำระเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มทำประกันภัยสำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี โดยจำนวนที่ต้องชำระจะขึ้นอยู่กับทุนประกันภัย และรายละเอียดรุ่นรถที่เลือก
 2. ค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือน ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยในแต่ละเดือนตามระยะทางที่ได้ขับขี่จริงในเดือนนั้นๆ ซึ่งจะมีการกำหนดจำนวนเงินต่อ 1 กิโลเมตรเอาไว้ ตามทุนประกันภัย และ รายละเอียดรุ่นรถที่เลือก เช่น รถยนต์รุ่น A คิดกิโลเมตรละ 1 บาท เดือนมกราคมใช้รถยนต์ไปทั้งหมด 500 กิโลเมตร เท่ากับผู้เอาประกันภัยต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยของเดือนมกราคมเป็นจำนวน 500 บาท เป็นต้น ทั้งนี้ระบบจะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติ ส่งให้ท่านผ่าน Line @SmartMotor ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ กับบริษัทฯ ตามรอบ โดยสามารถเลือกชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง
 3. การต่ออายุกรมธรรม์ประกันรถยนต์ Smart Motor ท่านจะได้รับใบเตือนต่ออายุล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์หมดอายุ


รู้จัก Smart Motor

วิธีการใช้งาน Smart Motor


 

คำถามที่พบบ่อย

Smart Motor คืออะไร

Smart Motor เป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่คำนวณเบี้ยประกันภัยตามระยะทางที่ใช้งานจริง และสามารถตรวจสอบจำนวนระยะทางที่ขับ พร้อมประเมินค่าใช้จ่ายได้ตลอดเวลาเพียงติดตั้งอุปกรณ์ Smart Motor ผ่าน USB Port สำหรับชาร์จไฟในรถยนต์ของท่าน อุปกรณ์จะดำเนินการจัดเก็บระยะทางการใช้งานทันที

ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 Smart Motor ต่างจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ทั่วไปหรือไม่
อายุรถยนต์ไม่เกินกี่ปีที่สามารถทำประกันรถยนต์ Smart Motor ได้
จุดเด่นของประกันภัยรถยนต์ Smart Motor
Smart Motor คิดเบี้ยประกันภัยอย่างไร
การชำระเบี้ยประกันภัยของ Smart Motor
เมื่อเชื่อมต่อ USB แล้วไฟสีแดงไม่ติด หรือกระพริบเร็ว ต้องทำอย่างไร
อุปกรณ์ Smart Motor ไฟสีน้ำเงินกระพริบเร็ว ต้องทำอย่างไร
อุปกรณ์ Smart Motor ไฟสีเขียวกระพริบเร็ว ต้องทำอย่างไร
อุปกรณ์ Smart Motor มีแสงไฟกระพริบพร้อมกัน ต้องทำอย่างไร
อุปกรณ์ Smart Motor เปียกน้ำต้องทำอย่างไร
หากทำอุปกรณ์ Smart Motor หาย ต้องทำอย่างไร
เงื่อนไขการคืนอุปกรณ์ Smart Motor

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันรถยนต์ Smart Motor
ความคุ้มครองพิเศษ
ไม่ต้องจ่ายเบี้ยก้อนโต คิดค่าเบี้ยตามระยะทาง
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง น้ำมันหมด เครื่องดับ รถลากจูง
ประกันรถยนต์ชั้น 3
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น2,000฿ต่อปี
 • คุ้มครองสูงสุดคุ้มครองเฉพาะคู่กรณี
ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ. รถยนต์)
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น600฿ต่อปี
 • คุ้มครองสูงสุด504,000฿