แจ้งความประสงค์เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันสำหรับประกันสุขภาพต่อกรมสรรพากร

โปรดทราบ

กรณีที่ท่านไม่ได้แจ้งความประสงค์ บริษัทฯ จะถือว่าท่านไม่ให้ความยินยอมในการนำส่ง และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ซึ่งท่านจะไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีได้
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับ ประกันสุขภาพ