เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมประกันธุรกิจองค์กร

ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด

 1. หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย (Claim Form)
 2. บันทึกรายงานการเกิดเหตุภายใน
 3. รายการทรัพย์สินที่เสียหายและหรือสูญหาย
 4. รูปถ่ายความเสียหาย
 5. ใบเสนอราคา/ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซมหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย

 1. หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย/ผู้เสียหาย
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย
 3. บันทึกรายงานการเกิดเหตุภายในของผู้เอาประกันภัย
 4. ใบเสนอราคา/ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซมหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. รูปถ่ายความเสียหาย
 6. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)

ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศ

 1. หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัย (Claim Form)
 2. รูปถ่ายสินค้าที่เสียหาย
 3. ต้นฉบับกรมธรรม์
 4. Original Airway Bill (ขนส่งทางอากาศ) หรือ B/L (ขนส่งทางทะเล)
 5. รายงานสำรวจความเสียหายหรือหลักฐานการจดบันทึกจำนวน สภาพของที่เสียหาย Wharf survey note (ขนส่งทางทะเล) หรือ ใบ DMC (ขนส่งทางอากาศ)
 6. สำเนาหนังสือเรียกร้องบริษัทสายเรือ/สายการบิน ผู้ขน และหนังสือตอบกลับ(ถ้ามี)

ประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ

 1. รูปถ่ายความเสียหายของสินค้า
 2. ระบุ ประมาณ มูลค่าของสินค้าที่เสียหาย จำนวนชิ้น หรือ ราคาต่อชิ้น
 3. บันทึกเหตุการณ์ความเสียหาย / รายงานความเสียหาย ในระหว่างขนส่ง / เล่าเหตุการณ์ โดยระบุวันเวลาที่เกิดเหตุให้ชัดเจน (Incident Report)
 4. สำเนาทะเบียนรถที่ขนสินค้า
 5. สำเนาใบขับขี่ของผู้ขับรถ
 6. ใบนำขนสินค้า/Invoice/ใบเสนอราคาสินค้าที่ขน
 7. ภาพถ่ายทะเบียนรถทั้งหัวและหาง
 8. สำเนากรมธรรม์

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

 1. รูปถ่ายความเสียหาย
 2. ข้อมูลกรมธรรม์/สำเนากรมธรรม์
 3. บันทึกการเกิดเหตุ/รายงานความเสียหาย (Incident Report)
 4. สำเนาเอกสารการแจ้งความ (ถ้ามี)
 5. สำเนาทะเบียนรถ
 6. สำเนาใบขับขี่ของผู้ขับขี่
 7. หนังสือเรียกร้องจากผู้เสียหายทุกรายถึงผู้เอาประกันภัย
 8. หนังสือเรียกร้องจากผู้เอาประกันภัยถึงบริษัท
 9. ใบแสดงราคาสินค้าที่ขนส่ง/ใบกำกับราคาสินค้า (Invoice)