มอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น

โสภา กาญจนรินทร์

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติบริษัท

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยเมื่อปี 2550 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ Falcon Insurance Company (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Fairfax Financial Holdings Limited (FFH). ผู้ให้บริการด้านการเงินที่มั่นคงรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่โตรอนโต ภายใต้ชื่อ “FFH” ปัจจุบัน FFH มีสินทรัพย์มากกว่า 74,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,200,000 ล้านบาท) และมีเงินทุนมากกว่า 12,500 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 376,000 ล้านบาท) โดยบริษัทในกลุ่ม FFH ประกอบกิจการอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา นิวซีแลนด์ และเอเชีย ในเอเชียกลุ่มบริษัท Fairfax ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยอยู่ในประเทศไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ศรีลังกา อินเดีย และสปป.ลาว กลุ่มบริษัท Fairfax มีความชำนาญในด้านประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยเบ็ดเตล็ด การรับประกันภัยต่อ การบริหารการลงทุน และการบริหารการจัดการสินไหมทดแทน

จุดเด่นทางการเงิน

Asset

สินทรัพย์มากกว่า
4,500ล้านบาท

Equity

เงินทุนมากว่า
600ล้านบาท

Car

อัตราส่วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุนสูงกว่า
208%

เบี้ยประกันภัยรับ

2,564ล้านบาท

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

977ล้านบาท

กำไรจากการรับประกันภัย

306ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

612ล้านบาท

ดูรายงานฐานะทางการเงิน

พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม

พันธกิจ

“มอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น”

วิสัยทัศน์

 • บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ให้บริการรับประกันภัยรายย่อยและประกันภัยธุรกิจองค์กร โดยเน้นการใช้ระบบสารสนเทศในการควบคุมระบบการปฏิบัติงานแบบครบวงจร
 • สร้างจุดยืนของบริษัทฯ ด้านมาตรฐานการบริการที่ดีที่สุด เน้นความโปร่งใสและยุติธรรม
 • รักษามาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งเข้าใจถึงความต้องการในระดับท้องถิ่น
 • นำนวัตกรรมเพื่อริเริ่มแนวทางใหม่ๆ และสร้างมาตรฐานการประกันวินาศภัยในประเทศไทยภายใต้แนวความคิด “Think Independent”

ค่านิยม

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

 • ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์ประธานกรรมการ
 • คุณชาน แซมมี่ ซัม ยูกรรมการ
 • ดร.เอกชัย จันทร์ทายะวิจิตรกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการลงทุน

ทีมผู้บริหาร

คุณโสภา กาญจนรินทร์

Director and Chief Executive Officer

คุณเจิดศักดิ์ สุขะปุณพันธ์

Executive Vice President Corporate Business

คุณวันชัย เพ็ชรฤทธิ์

Executive Vice President Motor Business

คุณอำนาจ มาตรง

Legal Consultant Corporate Legal & Compliance

คุณโสภา กาญจนรินทร์

Director and Chief Executive Officer

รู้จักทีมงานฟอลคอนประกันภัย

ฝ่ายธุรกิจองค์กร

Marketing team

Service team

1
คุณเจิดศักดิ์ สุขะปุณพันธ์

EVP, Corporate Business

2
คุณรุ่งฟ้า พิพัฒน์ศรศักดิ์

AVP, Corporate Business

3
คุณประนอม พิสุทธิรัตนพันธุ์

AVP, Corporate Business

4
คุณเสาวลักษณ์ พลแสงทอง

AVP, Corporate Business

5
คุณเอกบุญ ปลั่งศิริ

VP, Non Motor Underwriting

6
คุณสมคิด เพิ่มลาภ

Manager, Non Motor Claims

ฝ่ายธุรกิจประกันภัยรถยนต์

ฝ่ายธุรกิจประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

ฝ่ายสนับสนุน

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความมั่นคง โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฏหมายกำหนด และถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย

หลักธรรมาภิบาล

หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจองค์กร

หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเรียกรวมกันว่า       “บุคคลที่เกี่ยวข้อง”

 • ความซื่อสัตย์ และความมีจริยธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และต่อต้านการติดสินบนทั้งจากภายในและภายนอก 
 • การหลีกเลี่ยงในผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันกับบริษัทฯ หรือในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม และจัดการแก้ไขปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดกันให้หมดไป
 • การปฏิบัติตามระเบียบเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติบนมาตรฐานเดียวกันในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะทั้งหมด
 • ในกรณีที่หากมีการพบเห็นการกระทำใดๆ อันขัดกับหลักจริยธรรมนี้ ให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมนี้

กรอบการกำกับดูแลความเสี่ยง

นโยบายบริหารความเสี่ยง

กิจกรรมเพื่อสังคม

ฟอลคอนประกันภัยร่วมดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมช่วยเหลือสังคมไทยสนับสนุนโครงการ “ฉีดช่วยชาติ” มอบฟรีประกันแพ้วัคซีนโควิด-19
อ่านต่อ

กิจกรรมสัมพันธ์