ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ขั้นตอนการแจ้งอุบัติเหตุประกันภัยจักรยาน iBike
โทรแจ้งเหตุที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ iBike 24 ชม. โทร. 02 676 9800 พร้อมแจ้งข้อมูลรายละเอียดกรมธรรม์ อาทิ เลขที่กรมธรรม์ ชื่อผู้เอาประกันภัย เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบกรมธรรม์

หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  เมื่อได้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. แจ้งความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวต่อบริษัทภายใน 15 วัน นับแต่ได้ทราบถึงความสูญเสียหรือความเสียหายนั้น โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยรวมถึงให้ความร่วมมือกับบริษัทตามความจำเป็น

2. จัดส่งเอกสารที่ใช้ในการประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดังต่อไปนี้
   2.1 แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดบบริษัท
   2.2 เอกสารที่แสดงรายละเอียดของรถจักรยาน และ/หรือโครงรถจักรยานและราคาหรือเอกสารอื่นๆ ที่มีการระบุราคาของรถจักรยาน วงล้อรถจักรยาน และ/หรือโครงรถจักรยาน ณ วันที่ซื้อ (ถ้ามี)
   2.3 ภาพถ่ายรถจักรยานที่เห็นถึงสภาพความเสียหายอย่างชัดเจน     
นตอนนำรถเข้าซ่อมอู่ในเครือ
เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะ
วิธีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและการจำกัดความรับผิดของบริษัท 
บริษัทมีสิทธิพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ทำการซ่อมแซมวงล้อรถจักรยาน และ/หรือโครงรถจักรยาน หรือ
2. จัดหาวงล้อรถจักรยาน และ/หรือโครงรถจักรยานที่คล้ายคลึงกันมาทดแทน หรือ
3. จ่ายเป็นเงินตามมูลค่าที่แท้จริง (ไม่รวมกำไร) ของวงล้อรถจักรยาน และ/หรือโครงรถจักรยาน

ขณะที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย โดยบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดระยะเวลาเอา ประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม
เอกสารที่จะต้องจัดเตรียม

1. สำเนาบัตรประชาขนเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชน กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีโอนเงิน)
4. เอกสารการคุมราคาค่าซ่อมของบริษัท และใบเสร็จค่าซ่อม หรือหนังสือตกลงค่าสินไหม

โปรดติดต่อบริษัทพร้อมเอกสารตามระบุ เพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทนตามที่บริษัทตกลง โดยบริษัทจะดำเนินการ
จ่ายค่าสินไหมให้ท่านภายใน 15 วัน