CONTACT FALCON ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและทันตกรรม
ประกันภัยแพ็คคู่สุดคุ้มที่ให้คุณได้รับความคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและทันตกรรมภายในกรมธรรม์เดียว พร้อมรับสิทธิพิเศษ
ด้วยบัตร Care Card ไม่ต้องสำรองจ่ายทั้งในกรณีอุบัติเหตุและทันตกรรม ด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 9.50 บาท
 
NAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ข้างต้น สำหรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลทางการ
ตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯCONTACT